Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

I Podstawa prawna

1.  Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638);

2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 77 poz. 687) w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne;

3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);

4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

II Wymagana dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

1.  Kopia aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie będące potwierdzeniem danych zawartych we wniosku.

2.  Kopia rodowodu/metryki psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce będącego potwierdzeniem danych zawartych we wniosku.

3.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 82,00 zł za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

4.  Dowód uiszczenia podatku za psa – jeśli jest wymagany.

W przypadku złożenia kopii, należy dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

III Opłaty

82,00 zł – opłata skarbowa za wydane zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

IV Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Do 60 dni- w sprawach szczególnie skomplikowanych

V Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VI Uwagi

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

1.     amerykański pit bull terrier;                                                                 

2.     pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);                                           

3.     buldog amerykański;                                                                               

4.     dog argentyński;                                                                                      

5.     pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);                                               

6.     tosa inu;                                                                                                   

7.     rottweiler;                                                                                                

8.     akbash dog;                                                                                             

9.     anatolian karabash;                                                                                

10.  moskiewski stróżujący;                                                                       

11.  owczarek kaukaski.     

 

 

Pliki do pobrania