Wniosek o lokalizację urządzeń, obiektów oraz reklam

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

I Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.)  

II WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

2.Załączniki:

  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 wraz z wkreśloną propozycją lokalizacji projektowanej infrastruktury/obiektu, jej parametrami oraz odległościami od granicy pasa drogowego lub jezdni – 2 egz.;
  • Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym.

III OPŁATY

1. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.).

2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł.   

3. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nr  58 9084 1013 0200 0143 2000 0001.

IV TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).  

V TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

VI UWAGI

1. Inwestor, przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

  • uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
  • uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
  • uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

2. O wydanie zezwolenia występuje Inwestor/właściciel urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych lub reklam. Jeżeli w imieniu Inwestora występuje pełnomocnik do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpisu pełnomocnictwa lub prokury albo pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Miejsce złożenia dokumentów i kontakt: 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4 

63 – 140 Dolsk 

 

Tel: 61 28 25 001 wew. 53 

 

Pliki do pobrania