Wniosek o wydanie dowodu osobistego

I Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1865).
II Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się:

1. Kolorową fotografię: 

 • Fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. 
 • Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 
 • Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. 
 • Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku. 
 • Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. 
 • Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów. 
 • Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku.

2.   Dotychczasowy  dowód osobisty (do wglądu).

III Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

IV Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

V Uwagi
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy drukować dwustronnie.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i odbiera osobiście.
 3. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Pliki do pobrania