Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

I.  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  • Wypełniony i podpisany  wniosek o wydanie zaświadczenia;
  •  Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

za wydanie zaświadczenia 17,00 zł

konto Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nr 58 9084 1013 0200 0143 2000 0001 

 

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej. 

 

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nr 58 9084 1013 0200 0143 2000 0001. 

 

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć oryginalny  dowód wniesienia opłaty skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- do 7 dni 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia można wnieść zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

 

Pliki do pobrania