Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników, o wielkości gospodarstwa rolnego, o przeciętnym dochodzie z pracy w gospodarstwie rolnym

I Wymagane dokumenty

Wnioski o wydanie zaświadczenia, można składać w następujący sposób:

 1. w wersji papierowej:
 •    składając w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk;
 •    wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4

63-140 Dolsk;

    2.  w wersji elektronicznej:

 •   wysyłając za pośrednictwem platformy ePUAP.
II Opłaty

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.) opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł. 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 

58 9084 1013 0200 0143 2000 0001 

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenie potrzebne m. in. w sprawach: 

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, 
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. 
III Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od złożenia wniosku.

IV Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

V Uwagi

Prosimy o wskazywanie na wniosku sposobu odbioru zaświadczenia:

 •  osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze strony pracownika Urzędu Miasta i Gminy Dolsk;
 •   poprzez wysyłkę za pośrednictwem poczty tradycyjnej - na wskazany na wniosku adres do korespondencji.

 

Złożenie wniosku lub odbiór zaświadczenia w imieniu innej osoby wymaga przedłożenia pełnomocnictwa.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 

58 9084 1013 0200 0143 2000

Zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej następuje w sytuacji złożenia pełnomocnictwa udzielonego:

 •  małżonkowi, 
 •  wstępnemu, 
 •  zstępnemu,
 •  rodzeństwu.

 

 

Pliki do pobrania