Zgłoszenie pobytu czasowego

I Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany odpowiedni formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu w lokalu/domu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 

2. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. 

3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu;

5. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do zameldowania oraz dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. 

II Opłaty

Nie pobiera się. 

III Termin załatwienia sprawy

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. 

IV Tryb odwoławczy

Brak.

V Uwagi

Zameldowania można również dokonać przez Internet – strona gov.pl.  Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pozwalają one potwierdzić tożsamość. 

 

Pliki do pobrania